Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Wellnessresort de Waterlelie BV 

 

De Algemene Voorwaarden van Wellnessresort de Waterlelie (hierna: de Waterlelie) zijn van

toepassing op levering van alle diensten en producten van de Waterlelie.

De Waterlelie is gevestigd aan Oudestreek 47, 9354 AD Zevenhuizen (GR) en is ingeschreven

in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 01163002

 

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en op alle overeenkomsten van opdracht

tot het leveren van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden die door de Waterlelie worden aangeboden.

 1. De opdrachtgever, de koper respectievelijk de consument zal verder worden aangeduid als “de

wederpartij”.

 1. Een aantal bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ziet alleen toe op de situatie waarin de

wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In

deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “consument”.

 1. Onder “arrangement” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: een aanbieding met een

combinatie van diensten aangeboden door de Waterlelie al dan niet in combinatie met een

overnachting in een hotel in de nabijheid van de Waterlelie.

 1. Onder “prestatie” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan het verrichten van diensten

onder andere maar niet uitsluitend op het gebied van sauna en wellness en/of de verhuur van

badjassen/handdoeken en/of behandelingen en/of het leveren van horecadiensten.

 1. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail,

of enige andere wijze van (automatische)communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 1. Onder “zaken” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: alle voor de uitvoering van de

dienstverlening te gebruiken producten en middelen, alsmede de in het kader van deze

dienstverlening aan de wederpartij te leveren producten en middelen en los te verkopen producten,

middelen en andere zaken.

 1. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk en zal van geval tot

geval worden bezien en overeengekomen. Afwijken van de Algemene Voorwaarden is slechts

rechtsgeldig, indien dit schriftelijk door de directie van de Waterlelie is bevestigd.

 1. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene

Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 1. Voor zover de Algemene Voorwaarden eenmaal rechtsgeldig van toepassing zijn verklaard op een

overeenkomst, wordt de laatst geldende versie van de Algemene Voorwaarden geacht op alle

volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen van toepassing te zijn, tenzij schriftelijk andere

Algemene Voorwaarden zijn overeengekomen.

 1. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en een vertaalde versie

hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

 

Artikel 2: Aanbod en tarieven

 1. Ieder aanbod en elke offerte van de Waterlelie is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Indien een aanbod of offerte vrijblijvend is, heeft de Waterlelie nog het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en exclusief eventuele kosten zoals administratiekosten, transactie- of verzendkosten tenzij expliciet anders vermeld.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Waterlelie niet tot levering van een deel van het in

deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

 1. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens

onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is de Waterlelie gerechtigd de in het

aanbod vermelde prijzen en/of tarieven aan te passen.

 1. Het aanbod, de offerte, prijzen en tarieven geldt/gelden niet automatisch voor nieuwe

opdrachten.

 1. Getoonde en/of verstrekte informatie en voorbeelden en andere omschrijvingen inclusief tarieven

en prijzen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de Bedrijven zijn zo nauwkeurig

mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

 1. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de Waterlelie (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en

regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de

benodigde materialen en/of grondstoffen, is de Waterlelie gerechtigd de overeengekomen prijzen en

tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen of toeslagen te heffen.

 1. Bij prijs- of tariefverhogingen zoals genoemd onder artikel 2 lid 7 van de Algemene Voorwaarden

binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de

overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet

binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan de Waterlelie heeft laten weten

gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag de Waterlelie ervan uit gaan dat de

consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

 1. Indien het aanbod is gebaseerd op door de gast verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist of onvolledig te zijn, is de Waterlelie gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen of tarieven aan te passen.
 2. Getoonde of verstrekte informatie en voorbeelden en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of websites, gelden slechts als indicatie. Hieraan kunnen door de wederpartij geen rechten aan worden ontleend.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de Waterlelie heeft

Geaccepteerd en deze door de Waterlelie is bevestigd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien de Waterlelie uitdrukkelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

 1. Indien de wederpartij zonder een daaraan voorafgaand aanbod aan de Waterlelie een boeking of een reservering doet, is de Waterlelie eerst aan deze boeking of reservering gebonden nadat zij deze

schriftelijk aan de wederpartij is bevestigd.

 1. De Waterlelie is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de

wederpartij heeft bevestigd of zodra de Waterlelie – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

 1. Aanvullingen op of wijzigingen van de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst binden de Waterlelie eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.
 2. De Waterlelie kan te allen tijde onder gelijktijdige mededeling van de reden hiervan het sluiten van

een overeenkomst weigeren.

 1. Ondanks dat een overeenkomst rechtsgeldig tot stand is gekomen, staat het de Waterlelie vrij te allen tijde het verlenen van diensten en/of toegang te weigeren of op ieder moment te staken, indien de consument zich niet gedraagt overeenkomstig met de stand en exploitatie van de onderneming. De consument kan in dat geval geen aanspraak maken op enige restitutie; de volledige

reserveringswaarde blijft verschuldigd. De Waterlelie is niet gehouden enige (financiële) compensatie

aan de consument te bieden.

 1. Indien de consument een badenkaart heeft aangeschaft en gedurende de geldigheidsduur van de

kaart overlijdt, vervalt het (resterende) tegoed dat op de kaart staat geregistreerd. De erfgenamen

van de consument kunnen in dat geval geen aanspraak maken op enige restitutie. De Waterlelie is niet gehouden enige (financiële) compensatie aan de erfgenamen van de consument te bieden. Dit artikel is eveneens van toepassing voor alle diensten of producten die de consument heeft gereserveerd en/of besteld waarvoor vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens de Waterlelie vereist, dan heeft zij het

recht bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden te laten verrichten.

 

 

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij en zijn eventuele gasten zijn verplicht zich te gedragen overeenkomstig de door de Waterlelie verstrekte of op andere wijze kenbaar gemaakte huisregels van de Waterlelie en volgens normen van goed fatsoen en goed gedrag. De Waterlelie kan bovendien eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk, gedrag en de persoonlijke hygiëne van de wederpartij en zijn eventuele gasten. De

wederpartij en zijn gasten dienen bij overtreding van de huisregels of bij ander ongewenst gedrag op

eerste verzoek van de Waterlelie het pand en/of terrein van de Waterlelie te verlaten.

 1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat: a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst

benodigde gegevens en inlichtingen, tijdig op de door de Waterlelie gewenste wijze aan de Waterlelie ter beschikking stelt;

 1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke medewerking aan de Waterlelie verleent.
 2. De wederpartij zorgt er voor, dat de door hem verstrekte gegevens en inlichtingen juist en

volledig zijn en vrijwaart de Waterlelie voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist

en/of onvolledig zijn van de gegevens en inlichtingen.

 1. De Waterlelie zal de door de wederpartij verstrekte gegevens en inlichtingen vertrouwelijk

behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van

de overeenkomst.

 1. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, mag de Waterlelie

de uitvoering van de overeenkomst opschorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn

verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten

voor het verrichten van extra werkzaamheden of overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor

rekening en risico van de wederpartij.

 1. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de Waterlelie nalaat van de

wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van de Waterlelie om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeengekomen datum of data waarop de prestatie(s) moet of moeten worden geleverd zal of

zullen door de Waterlelie – behoudens overmacht situaties – strikt worden nageleefd.

 1. De Waterlelie is verplicht de overeengekomen zaken ter beschikking te stellen of te leveren in de

overeengekomen hoeveelheden en van de kwaliteit en hoedanigheid als overeengekomen, tenzij

sprake is van overmacht aan de zijde van de Waterlelie.

 1. Indien de overeengekomen levering of dienstverlening echter wordt vertraagd doordat:

a.de Waterlelie niet tijdig alle noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen van de wederpartij heeft

ontvangen;

 1. de Waterlelie niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij

heeft ontvangen;

 1. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij

komen; heeft de Waterlelie recht op een zodanige verlenging van de uitvoerings- of leveringstermijnen als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en mag zij de hiermee gemoeide kosten en schade bij de wederpartij in rekening brengen.

 

 1. De Waterlelie wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening de Waterlelie.
 2. De Waterlelie is niet verplicht enig goed of zaak van de wederpartij in ontvangst of bewaring te

nemen. Voor bewaring hiervan zijn bij de Waterlelie lockers aanwezig in de kleedruimte die sluiten door middel van een sleutel die gedragen kan worden middels een polsbandje. De wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gebruikte locker, de inhoud en eventuele eigendommen die hij/zij meeneemt naar de Waterlelie.

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene

omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd, zal de Waterlelie met de

wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. De Waterlelie zal de wederpartij

daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en

de overeengekomen termijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan

onmogelijk is geworden, heeft de Waterlelie in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar geleverde prestatie en/of zaken.

 1. Alle onkosten welke door de Waterlelie in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt op verzoek van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 7: Huur en verhuur

 1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen de Waterlelie en de wederpartij gesloten overeenkomst betreffende de verhuur van zaken of iedere overeenkomst die ziet op het door de Waterlelie aan de wederpartij gedurende een bepaalde periode ter beschikking stellen van zaken, met uitzondering van de lockers die niet beschikbaar gesteld worden.
 2. Onder “het gehuurde” wordt in dit artikel met name verstaan badjassen, handdoeken e.d.
 3. De Waterlelie mag een waarborgsom vaststellen die de wederpartij na afloop van de huurperiode aan de Waterlelie moet voldoen.
 4. De wederpartij is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is

aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade evenals voor verlies en diefstal.

Schade, verlies en/of diefstal moet direct na ontstaan of constatering aan de Waterlelie worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.

 1. Na afloop van de huurperiode moet de wederpartij het gehuurde in de staat waarin het zich bij

ontvangst bevond aan de Waterlelie teruggeven.

 1. De Waterlelie zal het gehuurde na ontvangst direct inspecteren. De wederpartij heeft het recht om bij deze inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing van het

gehuurde evenals noodzakelijke kosten voor reparatie, komen voor rekening van de wederpartij.

 1. Indien de wederpartij het gehuurde – om welke reden dan ook – niet retourneert aan de Waterlelie, is de wederpartij verplicht de nieuwwaarde van het gehuurde aan de Waterlelie te vergoeden.
 2. De Waterlelie mag alle voor rekening van de wederpartij komende kosten en schade, voor zover dit mogelijk is, verrekenen met de wederpartij.

 

Artikel 8: Klachten

 1. De wederpartij is verplicht klachten over de geleverde prestatie direct na constatering,

aan de Waterlelie te melden, zodat de Waterlelie in staat wordt gesteld de

klachten te verhelpen. Klachten moeten vervolgens schriftelijk binnen 48 uur na constatering door de wederpartij aan de Waterlelie bevestigd worden.

 1. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de Waterlelie is

gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en wordt de prestatie geacht aan

de overeenkomst te beantwoorden. Alsdan is geen beroep mogelijk op de toepasselijke

houdbaarheid of de overeengekomen garantie.

 1. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 2. De wederpartij moet de Waterlelie in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle

voor de klacht relevante informatie aan de Waterlelie verstrekken.

 1. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn

vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn

aan de aard van deze materialen.

 1. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van geur-, kleur-, smaak- of andere verschillen al dan niet

als gevolg van een gewijzigde receptuur of bereidingswijze van de zaken.

 

Artikel 9: Garanties

 1. De Waterlelie zal er voor zorgen dat de te leveren prestatie en/of zaken naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden geleverd maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. De Waterlelie staat gedurende de houdbaarheidstermijn of gedurende de overeengekomen

garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde zaken.

 1. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert de Waterlelie zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de

eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie

is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De Waterlelie zal de wederpartij

hierover informeren.

 1. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen zal de Waterlelie- voor zover dit nog mogelijk is – kosteloos zorg dragen voor vervanging van de geleverde

zaken of het alsnog leveren van de overeengekomen prestatie of voor terugbetaling van of een

reductie op de overeengekomen prijs. Een en ander ter keuze van de Waterlelie. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze Algemene Voorwaarden

opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de Waterlelie gegeven garanties, gegarandeerde

resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt de Waterlelie geen enkele aansprakelijkheid. De wederpartij en in het bijzonder de consument realiseren zich dat het verblijven in de Waterlelie bepaalde risico’s met zich meebrengen waaronder uitglijden, stoten, branden of anderszins letsel oplopen en vrijwaren de Waterlelie bij voorbaat voor iedere aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit.

 1. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de Waterlelie slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de Waterlelie voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking

van de schade.

 1. De wederpartij is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor alle door hem of door een ander voor

wie hij de overeenkomst heeft gesloten veroorzaakte schade en vrijwaart de Waterlelie voor alle

aanspraken van de overige klanten van de Waterlelie, derden etc. die hieruit (kunnen) voortvloeien.

 1. Indien de Waterlelie aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de

schadevergoedingsplicht van de Waterlelie te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van de Waterlelie niet uitkeert of de schade niet onder een door de Waterlelie afgesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de Waterlelie beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de geleverde prestatie.

 1. De wederpartij moet de Waterlelie uiterlijk binnen 3 maanden nadat hij bekend is geworden of

bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken.

 1. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 2. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch de Waterlelie op

andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:

 1. als gevolg van ongebruikelijke (allergische) reacties die verband houden met de bij de dienstverlening gebruikte of geleverde zaken of het nuttigen van door de Waterlelie bereide of geserveerde etenswaren en dranken;
 2. aan of met voertuigen van de wederpartij, zijn gasten en/of derden die zich op het terrein

van de Waterlelie bevinden;

 1. als gevolg van verlies, vermissing, diefstal etc. van of aan overige eigendommen van de

wederpartij en/of zijn gasten;

 1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of

gebruik in strijd met de door of namens de Waterlelie verstrekte instructies en aanwijzingen met

betrekking tot bijvoorbeeld bewaring en houdbaarheid;

 1. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de Waterlelie

verstrekte gegevens of inlichtingen;

 1. als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of

onrechtmatige daad – waaronder maar niet uitsluitend overtreding van huisregels – begaan door de

wederpartij en/of zijn gasten.

 1. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid van dit artikel volledig

aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de Waterlelie uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de

schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de Waterlelie of het leidinggevend

personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen

verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de Waterlelie de wederpartij vrijwaren voor eventuele

aanspraken van derden jegens de wederpartij.

 

Artikel 11: Betaling

 1. De Waterlelie mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij verlangen.
 2. De wederpartij moet bij zijn vertrek (het resterende deel) betalen voor de geleverde prestatie. Indien op rekening wordt geleverd, moet betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij

partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een

factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

 1. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is

betaald, is de wederpartij aan de Waterlelie een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

 1. Indien na aanmaning door de Waterlelie betaling alsnog uitblijft, mag de Waterlelie bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
 2. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen

met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00: a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de

eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

 1. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 2. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 3. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
 4. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00 mag de Waterlelie aan de wederpartij

over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform het vorige lid berekenen en

voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de

wederpartij in rekening brengen.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag de Waterlelie na verloop

van 1 jaar de hoofdsom van de vordering verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel

cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

 1. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, mag de Waterlelie de overeenkomst,

zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit

de overeenkomst opschorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke

zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft de Waterlelie eveneens indien zij al

voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de

kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

 1. Door de wederpartij gedane betalingen worden door de Waterlelie ten eerste in mindering

gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst

openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat deze betrekking

heeft op een latere factuur.

 1. De wederpartij mag de vorderingen van de Waterlelie niet verrekenen met eventuele

tegenvorderingen die hij op de Waterlelie heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. Dit geldt niet voor overeenkomsten met de consument.

 

Artikel 12: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of de Waterlelie, mag de Waterlelie de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden

of de nakoming van haar verplichtingen tegenover de wederpartij voor een redelijke termijn

opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 1. Onder overmacht aan de zijde van de Waterlelie wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de Waterlelie, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de Waterlelie.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan:

oorlog, terrorisme, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onrusten, overheidsmaatregelen,

stakingen binnen de organisatie van de Waterlelie en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d.

omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande

valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, natuurverschijnselen, wegblokkades, stroomstoringen en ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen. Overmacht is tevens een onvoorzien personeelstekort door ziekte of afwezigheid met gegronde reden van werknemers, masseurs en andere medewerkers etc.

 1. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de

wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen ten opzichte van de Waterlelie tot aan dat moment

nakomen.

 

Artikel 13: Annulering en wijziging

Annulering of wijziging van de overeenkomst door de wederpartij moet schriftelijk geschieden en is uitsluitend mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 1. Bij een annulering of wijziging* van uitsluitend een entreevorm (elke vorm van sauna entree)  tot 24 uur voor het gereserveerde entreetijdstip is er door de wederpartij geen vergoeding verschuldigd. Voor het eenmalig wijzigen brengen we geen kosten in rekening. Bij annulering of meermaals wijzigen brengen wij € 5,95 administratie kosten per reservering in rekening alvorens het resterende bedrag bij annulering terug te storten.
 2. Bij een annulering van een entreevorm zonder behandeling binnen 24 uur voor het gereserveerde entreetijdstip, is het totale bedrag 100% door de gast verschuldigd zonder uitzondering. Dit geldt ook voor reserveringen die door de wederpartij binnen 24 uur zijn gedaan. Verplaatsen naar een andere dag is niet mogelijk.
 3. Bij annulering of verplaatsing van een massage en/of arrangement tot 48 uur voor het uiterlijke tijdstip van de gereserveerde tijdzone** (ochtend 16.00 uur of avond 21.15 uur) is er door de wederpartij geen vergoeding verschuldigd. Bij annulering brengen wij € 5,95 administratie kosten in rekening alvorens het resterende bedrag bij annulering terug te storten.
 4. Bij annulering van een massage en/of een arrangement binnen 48 uur voor het uiterlijke tijdstip van de **gereserveerde tijdzone is het totale bedrag 100% door de wederpartij verschuldigd zonder enkele uitzondering. Verplaatsing is niet mogelijk.
 5. Bij een no show, (de gast verschijnt niet op het besproken datum en tijdstip voor een entreevorm, behandeling of arrangement) is het totale bedrag 100% door de gast verschuldigd zonder enkele uitzondering. Indien er door de wederpartij geen vooruitbetaling is gedaan ontvangt wederpartij van de Waterlelie een factuur. Deze factuur dient binnen 7 dagen te worden voldaan. Zie ook artikel 11 – betaling.
 6. Indien niet alle overeengekomen prestaties worden geannuleerd, zijn op de geannuleerde

prestaties voornoemde vergoedingen pro rata van toepassing.

 1. De Waterlelie kan, al dan niet incidenteel, afzien van het ontvangen van een vergoeding

ingeval van annulering. Eveneens kan de Waterlelie van de wederpartij een vergoeding verlangen voor het verplaatsen van arrangementen en/of behandelingen.

 1. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en

zal de Waterlelie vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

 1. Indien de Waterlelie voor de annulering van de overeenkomst al betalingen aan bij de

uitvoering van de overeenkomst betrokken derden heeft gedaan, moeten deze betalingen, voor zover de Waterlelie deze niet terug kan vorderen van die derde, door de wederpartij volledig aan  de Waterlelie worden betaald.

 1. De Waterlelie mag alle al door de wederpartij betaalde bedragen verrekenen met de door de

wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

 1. De Waterlelie mag een overeenkomst annuleren indien er aanwijzingen bestaan dat de

bedoeling van de wederpartij met het arrangement of behandeling een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van de door de wederpartij verstrekte gegevens en/of inlichtingen of op grond van de hoedanigheid van de wederpartij en/of zijn gasten dat de Waterlelie de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van de werkelijke bedoeling of hoedanigheid op de hoogte was geweest. De Waterlelie is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade aan de wederpartij en/of derden.

 1. Indien de Waterlelie van de in het vorige lid bepaalde bevoegdheid gebruik maakt nadat het

betreffende arrangement begonnen is, is de wederpartij gehouden tot betaling van het gehele arrangement inclusief entreeprijs en consumpties.

 

* Definitie van wijziging: Hieronder wordt verstaan elke vorm van aanpassing; het omzetten van een reservering en/of verplaatsen m.u.v. wijzigen van tijdstip. Bij uitbreiding  (entree naar arrangement/extra massage/extra personen) brengen wij geen administratie- of wijzigingskosten in rekening.

 

**De tijdzone is de door u aangegeven aankomst- en vertrektijd(ochtend tot 16.00 uur/avond van 16.30 tot 21.15 uur of de gehele dag 10.00 tot 22.15 uur)

 

 1. De terugbetaling kunt u binnen 3 dagen na uw annulering verwachten.

—-

 

 

 

Artikel 14: Ontbinding

 1. Indien het niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie geheel of gedeeltelijk aan de

wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, behoudt

de Waterlelie zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere

ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden zonder tot

vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn.

 1. De Waterlelie behoudt zich te allen tijde het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien:
 2. de inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling;
 3. na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gegronde vrees voor verstoring van de

openbare orde bestaat;

 1. de inhoud in strijd is met de goede naam of de belangen van de Waterlelie;
 2. Maakt de Waterlelie van de bevoegdheid tot ontbinding gebruik, dan zal de Waterlelie tot geen

enkele schadevergoeding gehouden zijn.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze Algemene Voorwaarden mag

de Waterlelie de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring

aan de wederpartij ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:

 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot

diens vermogen of delen ervan verliest.

 1. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te

stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 15: Overige bepalingen

 1. Huisdieren worden niet toegelaten tot het terrein en de gebouwen van de Waterlelie.
 2. Kinderen vanaf 8 jaar zijn toegestaan uitsluitend onder begeleiding), mits in bezit van zwemdiploma A en B.
 3. Het dragen van badkleding (of badjas in de saunacabine) is, behoudens op de momenten die door de Waterlelie worden aangekondigd, in alle faciliteiten niet toegestaan.
 4. Op het terrein of in de gebouwen van de Waterlelie verloren, vergeten of achtergelaten voorwerpen, welke door de wederpartij worden gevonden, moeten bij de receptie van de Waterlelie worden ingeleverd terstond nadat deze gevonden zijn. Indien deze voorwerpen niet binnen 21 dagen na inlevering bij de Waterlelie door de rechthebbende zijn opgehaald, verkrijgt de Waterlelie de eigendom van deze voorwerpen.
 5. Indien de Waterlelie door de wederpartij wordt verzocht verloren, vergeten of achtergelaten

voorwerpen aan hem toe te zenden, gebeurt dit voor rekening en risico van de wederpartij. De Waterlelie is niet verplicht tot toezending over te gaan.

 1. Het meebrengen van elektronische apparatuur is niet toegestaan m.u.v. een eReader zonder camerafunctie. Medewerkers van de Waterlelie hebben het recht te allen tijde een controle te laten plaatsvinden en/of het apparaat in te nemen.

7.Het maken van beeld en/of geluidopnames is verboden.

 1. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of niet

afdwingbaar is, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geldig behouden.

De partijen zullen in dat geval in overleg met elkaar een vervangende bepaling vaststellen die zo veel

mogelijk de strekking van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling volgt.

 1. Deze Algemene Voorwaarden vormen een onlosmakelijk onderdeel met iedere andere

overeenkomst die eventueel in het kader van een samenwerking bestaat tussen wederpartij

enerzijds en de Waterlelie anderzijds. De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden

prevaleren ingeval van tegenstrijdigheden met bepalingen in een dergelijke overeenkomst.

 1. De Waterlelie verstrekt geen persoonsgegevens (zonder toestemming van wederpartij) aan derden en draagt zorg dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt anders dan Waterlelie gerelateerde zaken. De Waterlelie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van de wederpartij op websites van derden of social media.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen de Waterlelie en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar

de Waterlelie is gevestigd, zij het dat de Waterlelie altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

 1. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk

bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de Waterlelie. Met tijdig wordt hier

bedoeld: binnen één maand nadat de Waterlelie schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het

geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.

 1. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag de Waterlelie er voor kiezen het

geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd

is.

 

Door gebruik te maken van Wellnessresort de Waterlelie gaat wederpartij automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

0 Winkelwagen Totaal  0,00